Nota inspraakreacties, adviezen

en commentaar voorontwerp
inpassingsplan

De Centrale As

Reacties voor 22 februari 2010

106   Vereniging voor Dorpsbelang Sumar p/a Greate Buorren 10 , 9262 SB Sumar

De geplande fietssnelweg naast De
Centrale As wordt voorzien van een
gelijkvloerse overgang langs de roton-
des bij Sumar. Vanwege de verkeers-
veiligheid gaat de voorkeur uit naar een
ongelijkvloerse kruising voor fietsers en
voetgangers. Mocht dit niet mogelijk zijn
dan met verkeerslichten (zie bestaande
aansluiting Centrale As op de Koekoeksweg).

De intensiteiten van de te kruisen wegen
zijn zodanig dat een ongelijkvloerse kruising
of een verkeersregelinstallatie niet nodig zijn.

De afslag van de Van Harixmaweg
(Centrale As) naar de Joute van der Meerweg komt te vervallen.
(Vracht)verkeer naar het Harste
en Sumarreheide zal nu over de smalle voormalige historische trambaan
(nu Bosweg) of Joute van der Meerweg
moeten. Inspreker geeft de voorkeur aan een parallelweg van Sumar naar Sumar-
reheide, om deze bij Sumar
horende woonkern te ontsluiten.

De provincie zal, zowel voorafgaand als
na de aanleg van De Centrale As, een
onderzoek verrichten naar de verkeers-
stromen over onder andere de Bosweg en
de Joute van der Meerweg. Op basis van de
resultaten van het onderzoek wordt in overleg
met de gemeente bepaald of en zo ja, welke
maatregelen worden moeten genomen.
Hierover zal met de direct belanghebbenden
nader worden overlegd.

Maken zich zorgen over de sociale veiligheid
van de nieuw aan te leggen fietssnelweg en
verzoeken verbetering van het zicht op het
pad en verlichting.

Bij de aanleg van De Centrale As wordt de
dykswal verwijderd. In het landschapsplan
wordt rekening gehouden met het fietspad:
er is zicht vanaf De Centrale As naar het
fietspad. Uitgangspunt is geen verlichting
langs het fietspad

Verzoeken de snelheid van het verkeer op de
Koekoeksweg/Greate Buorren tot Lansbuorren
te beperken tot maximaal 60 km uur

Vanwege de functie en het gebruik van deze
weg is dit geen optie.

De bushaltes bij Sumar en bij Sumarreheide
op de kruising met de Joute van der Meerweg
moeten behouden blijven. De bewoners van dit
gebied zijn er van overtuigd dat hier meer
passagiers in- en uitstappen dan bij de bushalte
bij de Polderdyk.

De bushalte bij Sumar blijft behouden. Het aantal
in- en uitstappers bij Sumarreheide (op de kruising
met de Joute van der Meerweg) is gering en geeft
geen aanleiding het vervallen van deze halte te
heroverwegen.

107   H. Hoekstra en H.A. Hoekstra-Visser Achterwei 34, 9262 NS Sumar

Het tracé komt oostelijk dichter bij het huis van
insprekers. Door gebruikmaking van geluidsarm
asfalt zou de geluids-overlast minder zijn. Vragen
zich af of rekening is gehouden met 30% meer
verkeer en de eventuele geluidsoverlast voor
het huis van insprekers.

Uitgangspunt bij de geluidsberekeningen (en bij de
aanleg van De Centrale As) is dat gebruik wordt
gemaakt van geluidsarm asfalt. Daarnaast is bij de
geluidsberekeningen rekening gehouden met een
realistische groei van het verkeer.
Uit de geluidsberekeningen die in het kader van
het ontwerp-inpassingsplan zijn verricht, blijkt dat
ter plaatse geen maatregelen nodig zijn.

Missen onderzoek over de toe- of afname van
fijn stof. Wijzen op een onderzoek waaruit bleek
dat fijn stof voor een groot percentage bestond
uit koper (slijpsel autoremmen) wat zeer giftig is.
Vraagt om informatie hierover.

De luchtkwaliteit (waaronder fijn stof) is getoetst op
basis van de geldende wet- en regelgeving. De rap-
portage is bij het ontwerpinpassingsplan gevoegd en
de resultaten zijn opgenomen in het ontwerpinpas-
singsplan. Uit het onderzoek blijkt dat de normen
niet worden overschreden.

Pleiten voor een alternatief in de vorm van een
verdiept tracé langs Sumar. Vragen zich af waar-
om bij Burgum (o.a. Hillamawei) en op andere
plaatsen in het tracé wel wordt gekozen voor
een verdiepte ligging. Hoofddoelstelling is de
leefbaarheid van de dorpen te verbeteren.
Dit alternatief zou er sterk toe bijdragen.

Dit is in het kader van de tracékeuze integraal
afgewogen.
Een verdiept tracé langs Sumar is geen optie

De massieve geluidswal naast de ijsbaan be-
lemmert het vrije uitzicht van insprekers.

Een geluidsscherm met begroeiing zou een
beter alternatief zijn.

Uit de geluidsberekeningen die zijn verricht in het
kader van het ontwerpinpassingsplan, blijkt dat een
geluidswal of -scherm naast de ijsbaan niet nodig is.

Het fietspad achter de houtwal (naast de N356)
richting Sumarreheide kan onveilige gevoelens
geven. Alternatief is een landweg, gebruikt door
fietsers, ruiters en landbouwverkeer voor de ont-
sluiting van de landerijen tussen Sumar en
Sumarreheide. Door meer gebruikers voelt de
fietser zich veiliger.

Bij de aanleg van De Centrale As wordt de dykswal
verwijderd. In het landschapsplan wordt rekening
gehouden met het fietspad: er is zicht vanaf De
Centrale As naar het fietspad

Het afsluiten van het Koekoesreadje is heel
jammer en maakt ook het oude plan om in een
landinrichtingsplan een recreatief pad te
realiseren met de Stinswei nu uitgesloten.

Bedoeld wordt waarschijnlijk de Gravinneloane.

De Gravinneloane is thans niet verbonden met de
Stinswei en zal ook niet daarmee worden verbonden.
De Gravinneloane tussen de huidige N356
(Van Harinxmaweg) en de Koekoekswei blijft
bestaan zoals in de huidige situatie.

Ook de afsluiting van de Hearrewei moet
ongedaan worden gemaakt.

De Hearrewei wordt niet afgesloten: de verbinding
Master Ineawei-Hearrewei blijft bestaan. Wel wordt
het gedeelte van de Hearrewei vanaf de Master
Ineawei tot Nijega afgesloten

108   J. Spyksma Heerenweg 26, 9262 SG Sumar

Maakt bezwaar tegen het voornemen bij de
aanleg van De Centrale As in het traject Burgum-
Nijega de bushalte bij de Joute van der Meerweg
te laten vervallen. Dit doet aanslag op de leefbaar-
heid van de delen Heerenweg, Harste en Sumarre-
heide van Sumar en is in strijd met het provinciaal
beleid het openbaar vervoer te versterken.

Het aantal in- en uitstappers bij de bushalte Joute
van der Meerweg is gering en geeft geen aanleiding
het vervallen van deze halte te heroverwegen.

109   Fam. R.v.d. Bijl Heerenweg 50, 9262 SH Sumar

Verwachten meer geluidsoverlast en komen graag
in aanmerking voor een geluidswal (zie tekening).

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat ter plaatste
geen geluidswal (of –scherm) nodig is.

110   A. Nijboer Jouter van der Meerweg 17, 9292 SR Sumar

Verzoekt, als Woongemeenschap op Sumarreheide,
de fietspaden langs de rotondes te voorzien van een
ongelijkvloerse voetgangers- en fiets-paden.
De geplande gelijkvoerse fietspaden kunnen de
veiligheid van fietsers niet garanderen.

De intensiteiten van de te kruisen wegen zijn zodanig
dat ongelijkvloerse kruisingen niet nodig zijn.

Zien vanwege de veiligheid liever dat er een
parallelweg wordt aangelegd in plaats van een
fietspad en eventueel een menpad.
Vraagt zich af, nu het fietspad verder van het
verkeer dat op de weg rijdt af komt te liggen,
hoe de sociale veiligheid wordt gegarandeerd.

Bij de aanleg van De Centrale As wordt de dykswal
verwijderd. In het landschapsplan wordt rekening
gehouden met het fietspad: er is zicht vanaf De
Centrale As naar het fietspad.

Willen de bushalte Joute van der Meerweg
behouden. In tegenstelling tot de telling van de
provincie, zijn de bewoners van dit gebied er
van overtuigd dat hier meer passagiers instappen
dan op de bushalte bij de Polderdyk.

Het aantal in- en uitstappers bij de bushalte Joute
van der Meerweg is gering en geeft geen aanleiding
het vervallen van deze halte te heroverwegen.

Men heeft aangegeven dat alles wat de ijsbaan
in Sumar betreft rond is. Inspreker moet als
contactpersoon van de PKN kerk meedelen dat
dit niet het geval is. Zij als eigenaar van de
huidige ijsbaan weten nog van niets.

De provincie is in overleg met de eigenaar van de ijsbaan.Top