"Spelen in de zandbak"
Centrale As: de stand van zaken bij Sumar en Garyp

 

Op vrijdag 18 april heb ik 's morgens samen met projectleider Jan Gerritsma een uitgebreide wandeling gemaakt langs de werkzaamheden van de nieuw aan te leggen weg tussen de Wâldwei en Burgum/Sumar. Na ontvangst in de 3609directiekeet op het voormalige bedrijfsterrein van transportbedrijf Van der Veen in Garyp, ging gingen we eerst naar de Eendrachtsweg.
Op de Eendrachtsweg wordt momenteel hard gewerkt aan de onderdoorgang, zeg maar tunnel, onder de nieuw aan te leggen weg. Dat dit niet simpel het graven van een gat betekent, wordt uitgelegd door Gerritsma: "Om onze voeten in bouwput droog te houden, wordt bronbemaling toegepast. Om een te lage grondwaterstand richting Garyp te voorkomen is ook een voorziening aangelegd om de grondwaterstand daar op peil te houden." De fietsers rijden straks in de tunnel over een vrijliggend fietspad. Het fietspad ligt wat hoger dan de rijbaan. Vanaf de Eendrachtsweg is in de richting van de Wâldwei nog niets te zien van de toekomstige weg. In de richting van Burgum/Sumar zijn de contouren van de weg al wel zichtbaar. Er zijn al enkele nieuwe sloten gegraven. "Voordat met de feitelijke aanleg van de weg kan worden begonnen, moet eerst de waterhuishouding goed worden geregeld", aldus Gerritsma. "Dit moet worden gedaan om te voorkomen dat het bouwterrein in een grote modderpoel verandert."
Tijdens het bouwen van de onderdoorgang is de Eendrachtsweg afgesloten voor het verkeer.
3613Daarna gaan we naar de Stinsweg. We zijn dan vlakbij Sumar aangeland. Eerst staan we even stil op de Stinsweg. Enkele dagen geleden is hier de transportleiding van waterleidingbedrijf Vitens aangepast. De bestaande buis was niet sterk genoeg om de nieuwe weg te kunnen dragen. De nieuwe buis heeft, net als de bestaande een buitendiameter van 50 centimeter. De wanddikte is echter veel groter, namelijk 5 centimeter. Verder is de buis, voor nog meer stevigheid, voorzien van een extra mantel. Vanaf de Stinsweg is in de richting van de 3619Wâldwei het tracé van de nieuwe weg enigszins te zien. Ook hier zijn enkele sloten gegraven. Het cunet van de weg wordt later gegraven. Op sommige plaatsen mag echter nog niet worden gewerkt in verband met de aanwezigheid van vogelnesten. In de richting van Burgum/Sumar is de weg duidelijk te zien in de vorm van een brede zandbaan. Bij de Stinsweg is niet voor een onderdoorgang gekozen, maar voor een lus in de weg. De nieuwe weg ligt hier nog op een dermate hoog niveau dat voor een viaduct is gekozen. Zodoende kan ook de bestaande bomenrij grotendeels blijven staan tot vlakbij de nieuwe weg.
Vervolgens lopen we naar de "zandbak", zoals Gerritsma de plaats noemt waar men druk bezig is met de aanleg van een half klaverblad. Op deze plaats worden de Centrale As (Dokkum-Nijega) en de nieuwe weg tussen Burgum/Sumar en de Wâldwei op elkaar aangesloten. Hier is het een komen en 3643gaan van dumpers, vrachtwagens, tractoren en graafmachines. Zo op het oog zit er weinig lijn in de werkzaamheden. Gerritsma legt uit hoe de weg er straks bij komt te liggen. Dit dat voor mij soms nog niet helemaal duidelijk is, komt door een strook land dwars door het terrein, waar nog weinig is gebeurd. Het betreft hier een perceel akkerland wat pas op 1 april j.l. is verworven. Tot die tijd kon er slechts ter weerszijden van dat perceel worden gewerkt. De strook land, dwars door het bouwterrein, is goed te zien op een grote luchtfoto in de directiekeet, die ik later onder ogen krijg. Nu is men druk doende "het gat" op te vullen. Ook hier doemt weer het probleem van de waterhuishouding op. Bijkomend probleem is dat de bestaande sloten niet allemaal hetzelfde waterpeil hebben. Daarmee moet bij de aanleg van nieuwe sloten terdege rekening worden gehouden. Ook lagen er in het terrein diverse leidingen. Deze moesten worden omgelegd of verwijderd. Er komen ook nieuwe leidingen, onder andere voor de verlichting van het knooppunt en het nog aan te leggen aquaduct. Hiervoor worden aparte banen aangelegd om te voorkomen dat de nieuwe leidingen onder de rijbaan komen te liggen.
Terwijl men nog volop bezig is de zandbanen aan te leggen, is men op een enkele plaats zelfs al begonnen met de afwerking van de taluds. De zandtaluds zijn nu nog vrij steil. Ze worden met zwarte aarde afgedekt in een veel minder steile helling.
3648Het huidige werkterrein wordt aan de zuidzijde begrenst door het restant van de Gravinneloane. Dat is goed te zien aan de sloten en aardbanen, die hier plotseling stoppen. Het deel ten zuiden van de Gravinneloane wordt uitgevoerd bij de aanleg van het deel van de Centrale As tussen Sumar en Nijega, die op een later tijdstip gaat beginnen. Dat zal nog een hele puzzel worden. De nieuwe wegenstructuur zal eerst zover klaar moeten zijn, dat alle verkeer tussen Sumar, Nijega, Burgum en Garyp door kan gaan. Dàn pas kan de kruising Gariperhoeke worden aangepakt. Dat dit de komende jaren nog voor veel meer verkeershinder gaat zorgen is onontkoombaar.

Spelen in de zandbak

Dirk Strijker

 

Top