Bron: Kanaal 30 - Binne Kramer.
Het was een pittig gesprek dat een aantal vertegenwoordigers van de Centrale As- organisatie dinsdagavond 6 november 2012 in dorpshuis De Kamp in Sumar voerde met een substantieel deel van de bewoners van de Prinsweg. Pittig, omdat de Centrale As-vertegenwoordigers in feite met een aantal practische en volstrekt onlogische lacunes van het voorliggende plan voor de verkeerssituatie in en rond Sumar werden geconfronteerd. En dus: "We nemen dit mee en komen erop terug."

Prinsweg trekt aan de bel
Dat de Centrale As er komt is intussen volstrekt duidelijk, maar dat geldt niet voor diverse deelplannen en dan met de aansluitingen op de verschillende dorpen. In Sumar bijvoorbeeld zijn met name de bewoners van de Prinsweg verontrust over de voorliggende plannen. En omdat bij de vorige bijeenkomst waarbij die plannen werden uitgelegd lang niet alleen bewoners in staat waren aanwezig te zijn, was er dinsdagavond in dorpshuis De Kamp een nieuwe uitlegronde. Of eigenlijk werd er niet zo gek veel uitgelegd, het ging er in feite om dat de vertegenwoordigers van de Centrale As-organisatie kennis namen van de bezwaren tegen het deelplan waar het de verkeerssituatie in en rond Sumar betreft. Het plan om de Koekoekswei, zeg maar de rondweg rond het dorp, af te waarderen naar een fietspad en de naastliggende Prinsweg weer als verkeersweg in gebruik te nemen, wekte bij de aanwonende Sumarders niet alleen ongerustheid, maar ook onbegrip.

Het was 'volle bak' dinsdagavond in een van de zaaltjes van het dorpshuis en dat was op zich al illustratief voor de het belang dat de bewoners en dorpsbelang hechtten aan deze bijeenkomst. Aan de hand van een aantal tekeningen werd de situatie zoals die is ingetekend door de plannenmakers nog eens duidelijk gemaakt en toen was het de beurt aan de aanwezigen om hun zegje te doen. En die opmerkingen logen er niet om en ze klonken bovendien een stuk logischer. De bezwaren spitsten zich toe op het feit dat er straks weer doorgaand verkeer over de toch al smalle Prinsweg zal rijden. De suggestie kwam om de situatie te laten zoals het nu is, dus met de Prinsweg als fietspad en de Koekoekswei als verkeersweg. Of, als het niet anders kon, er een apart fietspad naast te leggen aan de westelijke kant.

Vlammend Dorpsbelang-voorzitter Alex Nijboer hield een vlammend betoog met alle argumenten die het dorp als geheel en de bewoners van de Prinsweg in het bijzonder aanvoeren om hier 'noch ris goed oer nei te tinken'. Hij kreeg steun en bijval van het omsittend laach waarbij met name de veiligheid van vooral de fietsers een grote rol speelde. Door Sumar komen dagelijks grote stromen fietsers naar de scholen in Burgum en Drachten. Een sterk argument was ook dat het de bewoners niet ging om het eigen belang, maar om het algemene en algehele belang: veiligheid is een zaak van en voor iedereen.

Antwoord In feite kwam er geen bevredigend antwoord voor de bezwaarmakers, maar dat was ook niet te verwachten, de echte 'decisionmakers' waren hier deze avond niet en dus moesten de aanwezigen het doen met de toezegging: 'we nemen het mee en komen erop terug'.

Vraag De vraag blijft dan toch wel in de lucht hangen waarméé de mensen van de Centrale As terug zullen komen. Is dat een nieuw voorstel waarover gediscussieerd kan worden, of is dat een beslissing, een uitspraak: 'sa is it knipt, sa wurdt it naaid'. Dat werd niet duidelijk, het antwoord komt overigens binnen zeer afzienbare tijd, deze maand nog.

Het gehele artikel is te vinden op: website kanaal30

Top