Het vierstemming koor "Koardinaasje" is op zoek naar mannenstemmen met muzikale ervaring:

It fjouwerstimmige Eastermarder koar Koardinaasje is op syk nei mannestimmen (tenoaren en bassen), it leafst mei muzikale erfaring. It koar hat ûngefear 30 leden en oefenet alle tiisdeitejûnen fan 19.45 – 22.00 oere yn De Hege Stins. Nijsgjirrich? Sjoch op www.koardinaasje.nl, mail nei koardinaasje@hotmail.com, belje 06-24342336 of kom te hearren en te sjen op in tiisdeitejûn. De kofje stiet fan 19.30 oere ôf klear.

Koarfoto 2016

Top