De gemeente Tytsjerksteradiel heeft eind 2016 een enquête verspreid, waarin werd gevraagd naar de behoefte voor woningbouw in onder andere Sumar. Deze informatie zal binnenkort uitmonden in een woonvisie van onze gemeente.
Het lijkt er op dat de woonvisie voor ons dorp erg summier tot negatief zal uitpakken. Wij willen dan ook graag uw mening over de huidige woonsituatie en de woonwensen.
We krijgen van diverse dorpsbewoners signalen die niet stroken met de momentopname van de enquête die de gemeente in 2016 afnam. Deze is afgenomen in een andere economische tijd en er stonden destijds veel woningen in Sumar te koop.

Wij verzoeken u met klem om de enquête in te vullen ook al heeft u geen andere woon wensen. Ook deze gegevens zijn van belang om de tevredenheid aan te tonen.

Op het laatste formulier vragen wij om suggesties die de leefbaarheid van ons dorp kunnen vergroten.

Vul enquête woningbehoefte in Sumar online in.

Vul interesse formulier woningbouw Sumar online in.

Download enquête woningbehoefte in Sumar [PDF].

Hoe gaat het in zijn werk?

U heeft tot 19 november de tijd om de enquête in te vullen. De bedoeling is dat ieder gezinslid van 16 jaar en ouder een aparte enquête invult, echtparen vullen gezamenlijk één enquête in. Ook als u geen verhuiswensen heeft, vragen wij u de enquête in te vullen tot en met vraag 7 en daarna nog het formulier in te vullen met eventuele wensen of behoeftes.

U hoeft uw naam en adres niet op het enquêteformulier te zetten, want meedoen is anoniem. Indien u vragen heeft over deze enquête kunt u contact opnemen met Dorpsbelang Sumar.

Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat u de enquête invult en retourneert voor 20 november i.v.m. de agenda van de gemeente.

U kunt de enquête inleveren bij:
Ids Krol It Hoarnleger 17 Sumar
Bob Zandstra Greate Buorren 10 Sumar
Froukje Bouma S.P.Hoekstraweg 30 Sumar
Gooitske Veltman Harstewei 24 Sumar
Thon Steinhorst Greate Buorren 13 Sumar

Rijdende winkel Pieter de Jong

Mailen naar dorpsvereniging@sumar.nl kan ook.

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Sumar

Vul enquête woningbehoefte in Sumar online in.

Vul interesse formulier woningbouw Sumar online in.

Download enquête woningbehoefte in Sumar [PDF].

Sumar

Top