Nei wat jierren fan ôfwezigens, troch tsjinslach en núvere kaprioalen, meie wy dochs dit jier wer in moai stik op de planken bringe.

In nij bestjoer, nije en fertroude spilers, út en om Sumar, en frijwilligers hawwe de skouders d’r ûnder setten en binne ferbliid jimme út te noegjen de útfierings op sneon 22 en snein 23 April by te wenjen.

It stik Op’e Hichte is in Blijspul skreaun troch Martine Faber en oersetten yn it Frsyk troch Betty Schilstra.

In fakânsje bringt de ferskillende karakters by mekoar. Tafal of dochs net? De rêchsekken fan elts binne aardich folt, letterlik en figuerlik. De gids probearret de fakânsjefierders op it goede paad te hâlden, mar al dy ferliedingen… 

Wy ferklappe net te folle… kom mar del, en sjoch sels hoe of’t dizze fakânsje betarret.

Spilers: Nynke Reitsma, Marijke Blom, Jacob de Vries, Evert Rypma, Tiny Kramer, Alle Hoekstra.
Regy: Thomas Bijlsma
Ynsteksters: Lena Kloosterman en Marian Bloemhof.
Smink en hierwurk: Marian Bloemhof

Doarpshûs De Kamp Sumar
Sneon 22 April 20.00 oere
Snein 23 April 15.00 oere

Foarferkeap €7,50
Oan de doar €10,-

Kaartfoarferkeap en reservearje oant tongersdei 20 April:
Jou wol oan foar hokfoar dei jo kaarten ha wolle.

Fia mail; toanielsumar@kpnmail.nl
Fia sms of app mei fermelding fan namme en adres:  06-20946732

Kaartfoarferkeap en opheljen reservearde kaarten
yn Doarpshûs De Kamp op: Woansdei 5 en 12 April fan 19.00 – 20.00 oere

Sjoch foar it lêtste nijs op ús facebookside of webside
https://www.facebook.com/ToanielSumar
www.meinijemoed.nl

Poster Toaniel Sumar 22 en 23 April blijspul

Top