Woansdei 4 maaie is wer de jierlikse betinking

by it monimint "de molkbus".

De stille tocht fan de Master Vrieswei ôf begjint

om klokslach 19.45 oere.

Wolle jo meirinne kom dan goed op tiid.

Feriening fan Doarpsbelang

Top